Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, POJMY

1. Správcem osobních údajů je společnost Trade Gate s.r.o., IČO: 01501968, se sídlem Sokolovská 2112/74c, Bolevec, 323 00 Plzeň, emailová adresa: info@cykloatom.cz, tel.č. 739 631 163  (dále jako „Správce“), který zpracovává osobní údaje klienta, který uzavírá kupní smlouvu buď jako kupující-spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo jako kupující, který uzavírá kupní smlouvu jako kupující- podnikatel (společně jako „Klient“). Správce prohlašuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. „Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 2) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

3. „Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že osobní údaje Klienta jsou:

a) zpracovávány ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)

b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“);

c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“);

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, a to za předpokladu provedení pňíslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“)

f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem zejména při uzavírání kupní smlouvy, tzn. identifikační údaje klienta, jako jsou jeho jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, platební údaje, emailová adresa, IP adresa, telefonní kontakt. Správcem vyžadované osobní údaje Klienta jsou nezbytnou náležitostí uzavírané smlouvy, přičemž bez poskytnutí požadovaných údajů nelze smlouvu řádně uzavřít.

IV. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje klienta za těmito účely:

a) plnění smlouvy mezi Klientem a Správcem,

b) zpracování povinností Správce- zejm. s ohledem na daňové předpisy,

c) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

d) odvolatelný souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

V. ÚČEL A FORMA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účelem zpracování osobních údajů je

a) splnění práv a povinností z uzavírané smlouvy, jako je především úspěšné vyřízení objednávky, dodání zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy a výkon dalších práv a povinností ze smlouvy vyplývajících,

b) řádné vedení zákaznického účtu, byl-li Klientem zřízen,

c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, přičemž odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sděleních nemá vliv na uzavření smlouvy o dodávce zboží či služeb se Správcem,

d) splnění zákonných povinností správce vyplývající zjm. daňových předpisů,

e) další oprávněné zájmy správce např. pro účely vymáhání pohledávek.

2. Forma zpracování - osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

VI. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

1. Osobní údaje Klienta budou Správcem poskytnuty v nezbytném rozsahu těmto třetím osobám:

a) obchodním partnerům- dodavatelům a subdodavatelům

b) obchodním partnerům podílejícím se na servisu a reklamaci zboží

c) dopravci zboží

d) společnosti zajišťující platbu zboží prostřednictvím platební brány

e) smluvní výdejní místa pro výdej zboží

f) osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby

g) osobám poskytujícím marketingové služby

h) účetní kanceláři

i) advokátní kanceláři

2. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

VII. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po nezbytnou dobu pro výkon práv a povinností ze smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů.

2. Osobní údaje zpracovávané Správcem za účely plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu ev. uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy.

3. Byl-li Klientem zřízen zákaznický účet, Správce zpracovává údaje po dobu existence tohoto účtu. Pokud bude Klient zákaznického účtu neaktivní po dobu delší než 1 roku, Správce je oprávněn zákaznický účet smazat. Správce je povinen zákaznický účet smazat poté, co se Klienta dotáže na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu a na tento dotaz nebude do 1 měsíce nijak reagováno, ev. Klient sdělí, že si nepřeje zákaznický účet zachovat a od poslední aktivity na zákaznickém účtu uplyne doba delší než 5 let.

4. Správce je dále oprávněn zpracovávat a uchovávat údaje Klienta po dobu vyřizování žádostí Klienta souvisejících s uplatněním práv Klienta dle čl. VIII. odst. 1-8 těchto Zásad.

5. Projevil-li Klient souhlas se zpracováním se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, Správce uchovává osobní údaje Klienta do doby, než je souhlas Klienta odvolán nebo je zpracování osobních údajů Klienta omezeno.

 VIII. PRÁVA KLIENTA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo na přístup k osobním údajům u Správce, tzn. že klient má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování,

b) kategorie dotčených osobních údajů,

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Právo na poskytnutí kopie a právo na přenositelnost osobních údajů Klienta:  první poskytnutí Správcem je bezplatné, za další je Správce oprávněn vyúčtovat paušálně 300,- Kč za každý jednotlivý dotaz. Pokud o to Klient zažádá, budou mu tyto informace poskytnuty na strukturovaném, běžně používaném a přenositelném formátu. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměňené, může Správce odmítnout žádosti vyhovět.

3. Právo na opravu a doplnění osobních údajů Klienta tak, aby byly osobní údaje správné, aktuální, úplné  a přesné

4. Právo na výmaz osobních údajů Klienta, pokud Klient o výmaz požádá nebo pokud již neexistuje důvod pro zpracování osobních údajů či je další zpracování v rozporu s právními předpisy

5. Právo Klienta odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

6. Právo na omezení zpracování osobních údajů Klienta

7. Právo Klienta vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

8. Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

9. Veškerá svá práva uvedená v odst. 1-8 je Klient oprávněn uplatnit u Správce písemně v listinné podobě v kterékoliv provozovně Správce ZDE, ev. na emailové adrese uvedené v odst. 1.1. těchto Zásad.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Správce je povinen porušení zabezpečení osobních údajů oznámit Klientovi bez zbytečného prodlení, pokud je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby, aby mohla být učiněna veškerá nezbytná opatření.

2. Správce prohlašuje, že za účelem ochrany osobních údajů přijal veškerá nezbytná opatření pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zaškrtnutím souhlasu Klientem před odesláním objednávky Klient prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil, že je v plném rozsahu přijímá a že proti nim nemá žádných námitek.

2. Budou-li Zásady pro zpracování osobních údajů Správcem aktualizovány, Správce zašle Klientovi změnu na adresu uvedenou v zákaznickém účtu nebo objednávce.

 

3. Zásady ochrany osobních údajů Klienta nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2021.