Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny v souladu s platným právním řádem, zejm. se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, v platném znění a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti: společností Trade Gate s.r.o., IČO: 01501968, se sídlem Sokolovská 2112/74c, Bolevec, 323 00 Plzeň, emailová adresa: info@cykloatom.cz, tel.č. 739 631 163 (dále jako „Prodávající“) a kupujícím, který uzavírá kupní smlouvu buď jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti (dále jako „Kupující- spotřebitel“) nebo jako kupující, který uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel (dále jako „Kupující-podnikatel“), společně jako „Kupující“. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím webových stránek http://www.cykloatom.cz (dále jako „VOP“).

 II.

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím za podmínek stanovených těmito VOP, neujednají-li si je strany odchylně. Předmětem kupní smlouvy je koupě zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím webových stránek http://www.cykloatom.cz

2.2. Přesná cena zboží vč. jeho popisu, možnosti doručení, předpokládaného termínu doručení a dalších informací je zobrazována u každého zboží jednotlivě po rozkliknutí položky MENU. Kupující zboží objednává prostřednictvím položky „Přidat zboží do košíku.“ Kupující je oprávněn po přidání zboží pokračovat v nákupu dalšího zboží prostřednictvím výběrů položky „Zpět do obchodu“ nebo pokračovat v zadání informací k objednávce stávajícího zboží prostřednictvím výběru položky „Objednat zboží“. Kupující je oprávněn kdykoliv si zkontrolovat objednané zboží v košíku před jeho zaplacením.

2.3. Kupující si po výběru zboží volí způsob dopravy, u něhož je uvedená přesná částka představující veškeré náklady Prodávajícího spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na dopravu se rozumí pouze náklady v rámci ČR. Má-li být zboží doručováno přeshraničně nebo je-li způsob dopravy uzpůsoben individuálním požadavkům Kupujícího, náklady na dopravu mohou být dodatečně účtovány a Kupující v těchto případech rovněž nese riziko spojené s přepravou zboží.

2.4. Kupující je oprávněn si zvolit z několika způsobů dodání zboží, a to buď osobně přímo v jedné z provozoven Prodávajícího ZDE, na dodací adresu určenou v objednávce Kupujícího prostřednictvím přepravce nebo na adresu výdejny přepravce.

2.5. Jestliže je Kupujícím zvolen jakožto způsob dodání zboží na dodací adresu určenou v objednávce Kupujícího, je Kupující povinen převzít zboží při jeho dodání přepravcem. Jestliže Kupující zboží nepřevezme a je-li mu zboží doručováno opakovaně, je Kupující povinen uhradit eventuální náklady vzniklé s opakovaným doručením. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, je-li obal zboží viditelně poškozen a existuje důvodná obava, že by zboží mohlo být poškozeno. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout součinnost přepravci spočívající zejména ve vyplnění reklamačního formuláře, ev. dalších potřebných dokumentů.

2.6. Kupující si rovněž volí způsob platby dle vybraného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn si zvolit způsob platby předem bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu či platební kartou přes platební bránu GPwebpay provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, dobírkou nebo hotově na prodejně při osobním převzetí zboží. Při platbě prostřednictvím dobírky je splatnost kupní ceny při převzetí zboží. Při platbě prostřednictvím platební karty nebo bankovního převodu nastává splatnost kupní ceny připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího. Při platbě v hotovosti je splatnost kupní ceny při převzetí zboží. Přesná částka představující náklady spojené s platbou je zobrazena přímo u konkrétního způsobu platby.

2.7. Po dokončení výběru zboží, způsobu dopravy a způsobu platby je Kupující povinen zadat fakturační a dodací adresu. Kupující je oprávněn objednat zboží bez registrace či přihlášení, postup pro registraci je uveden níže. Po vyplnění údajů nutných pro doručení zboží je Kupující oprávněn si celou objednávku vč. obsahu nákupního košíku a dodacích a fakturačních údajů zkontrolovat. Kupující odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, zásadami pro vrácení a reklamaci zboží a že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nákupu a ev. marketingové účely Prodávajícího. Odesláním objednávky se považuje objednávka za závaznou. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Bezprostředně po odeslání objednávky Kupujícím je Kupujícímu zasíláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Po zpracování objednávky Prodávajícím je Kupujícímu zaslán email o přijetí objednávky (spolu s ev. informacemi o naskladnění a odeslání zboží), který je svoji povahou uzavřením kupní smlouvy.

2.8. V případě, že se ukáže některá z podmínek objednávky jako nesplnitelná (např. cena zboží či dopravy na webových stránkách je díky technické chybě rozdílná, zboží již není skladem apod.), se Prodávající zavazuje tuto skutečnost neprodleně sdělit Kupujícímu a je-li to možné, zaslat Kupujícímu pozměněnou nabídku zboží. Kupující je oprávněn na tuto pozměněnou nabídku přistoupit, a to dle pokynů Prodávajícího v pozměněné nabídce. Nebude-li Kupujícím udělen souhlas v požadované formě bezodkladně, nebo bude-li Kupujícím projeven nesouhlas s pozměněnou nabídkou, se původní kupní smlouva ruší a považuje se za neuzavřenou. Byla-li již Kupujícím uhrazena kupní cena (vč. nákladů na dodání zboží), bude Prodávajícím vrácena bezodkladně, nejpozději do 14 dnů na účet, z něhož byla kupní cena Kupujícím uhrazena. Není-li to technicky možné, Kupující poskytne za účelem vrácení kupní ceny součinnost Prodávajícímu a umožní mu vrátit kupní cenu jiným možným způsobem.

2.9. Kupující se stává vlastníkem zboží zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží. Odpovědnost za škodu na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít a bez závažných důvodů tak neučinil.

2.10. Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu daňový doklad- fakturu. Doklad je Kupujícímu zaslán na emailovou adresu zadanou Kupujícím při objednání zboží nebo je Kupujícímu doručen spolu se zbožím, a to s ohledem na způsob dodání zboží.

III.

Zákaznický účet

 3.1. Kupující je oprávněn zřídit prostřednictvím webových stránek Prodávajícího http://www.cykloatom.cz zákaznický účet. Za účelem dokončení registrace je Kupujícímu Prodávajícím zaslán email pro ověření emailové adresy. Potvrzením registrace dle zaslaného emailu je registrace Kupujícího dokončena, o čemž bude Kupující bezodkladně Prodávajícím informován.

3.2. Za účelem přihlášení do systému Kupující zadává emailovou adresu a heslo.

3.3. Prostřednictvím zákaznického účtu je Kupující oprávněn mmj. objednávat zboží, nahlížet do seznamu objednávek, faktur, tvořit rozpočet a spravovat své údaje. Kupující je povinen zadávat správné, úplné a pravdivé údaje a pravidelně je aktualizovat. Kupující je oprávněn nastavit zasílání novinek a akcí na emailovou adresu.

3.4. Kupující nesmí poskytnout svůj zákaznický účet třetí osobě.

3.5. Prodávající je oprávněn uživatelský účet Kupujícího zrušit, a to ze závažných důvodů, např. při podezření na protiprávní jednání Kupujícího, při porušení povinností Kupujícího z uzavřené smlouvy nebo při nečinnosti uživatelského účtu delšího než 1 rok. Prodávající je dále oprávněn zrušit účet Kupujícího, jestliže Kupující odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a platnými všeobecnými obchodními podmínkami a pro tyto skutečnosti nelze plnit práva a povinnosti z kupní smlouvy. 

IV.

 Odstoupení od smlouvy

4.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Ve chvíli, kdy strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

4.2. Pokud je předmětem smlouvy postupné dílčí plnění nebo smlouvy zavazuje k nepřetržité či opakované činnosti, použijí se pravidla stanovené ust. § 2004 zák.č. 89/2012 Sb., obč. zák., v platném znění. 

4.3. Kupující- podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu jako Kupující- spotřebitel dle čl. V. VOP.

4.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže má zboží podstatnou vadu ve smyslu čl. IV. odst. 4.1. VOP.

 V.

 Odstoupení od smlouvy pro Kupujícího- spotřebitele

5.1. Kupující- spotřebitel je oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 5.2. Kupující- spotřebitel je oprávněn za účelem odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář dostupný ZDE.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a Kupující- spotřebitel je povinen jej buď zaslat na emailovou adresu uvedenou v čl. I. VOP nebo na jednu z provozoven Prodávajícího. Adresy provozoven Prodávajícího jsou dostupné zde: ZDE. Využije-li Kupující-spotřebitel vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a zašle jej prostřednictvím emailové adresy, potvrdí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli na tuto emailovou adresu bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

5.3. Kupující- spotřebitel zašle zboží, které od Prodávajícího obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy a vrácené zboží je Kupující- spotřebitel povinen vrátit buď osobně v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím přepravce. Kupující- spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží.

5.4. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodnou-li se strany jinak.

5.5. Odstoupí-li Kupující- spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu- spotřebiteli dříve, než mu Kupující- spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu- spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující- spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující- spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující- spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1837 zák.č. 89/2012 Sb., obč. zák., v platném znění mmj:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu- spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího- spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím- spotřebitelem na jeho žádost,

 f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu.

 5.8. Kupující- spotřebitel je povinen Prodávajícímu předložit kompletní a neznečištěné zboží, a to nejlépe v originálním obalu výrobce. Nedodá-li Kupující- spotřebitel zboží kompletní nebo je zboží předáno Kupujícím- spotřebitelem v nevyhovujícím stavu (např. nesoucí známky užívání), je Prodávající oprávněn si jednostranně započítat náhradu škody oproti vrácené kupní ceně.

5.9. Kupující- spotřebitel je povinen zvážit bezpečný způsob dopravy vráceného zboží Prodávajícímu s ohledem na druh vráceného zboží. Za účelem konzultace výběru způsobu dopravy je Kupující- spotřebitel oprávněn kontaktovat Prodávajícího na emailové adrese nebo telefonním čísle uvedeném v čl. I. VOP.

 VI.

 Práva z vadného plnění, záruka za jakost

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  a Kupující- spotřebitel rovněž i práva z vadného plnění vyplývající  ze zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, v platném znění.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

 d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti nebo

 e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 6.3. Pokud Kupující zjistí vadu, resp. skutečnost, že zboží neodpovídá požadavkům stanoveným v odst. 6.2. tohoto článku, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zavazuje se řídit jeho pokyny, aby vada mohla být řádně přezkoumána.

6.4. Práva z vadného plnění náležející Kupujícímu- spotřebiteli: je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odst. 6.2. tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo volby náleží kupujícímu.

 6.5. Práva z vadného plnění náležející Kupujícímu-podnikateli: je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

 c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

 6.6. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Lhůta pro uplatnění práv u nového zboží je pro Kupujícího-spotřebitele 24 měsíců, u použitého zboží pro Kupujícího- spotřebitele 12 měsíců. Prodávající odpovídá Kupujícímu-podnikateli pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující-podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu vytknout.

 6.7. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

 a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 d) vyplývá-li to z povahy věci.

 6.8. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 6.9. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci, resp. nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Přechod nebezpečí u přepravované věci se řídí § 2123 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 VII.

 Reklamační řád

7.1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně uvedené ZDE. Kupující je rovněž oprávněn zaslat reklamované zboží prostřednictvím přepravce. Kupující je povinen zvážit bezpečný způsob dopravy reklamovaného zboží Proávajícímu a za jeho výběr nese odpovědnost. Za účelem konzultace výběru způsoby dopravy je Kupující oprávněn kontaktovat Prodávajícího na emailové adrese nebo telefonním čísle uvedeném v čl.I.VOP. 

7.2. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat nákup zboží, a to buď předložením záručního listu, účtenky nebo daňového dokladu.

7.3. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu kompletní a neznečištěné zboží, a to nejlépe v originálním obalu výrobce. Nedodá-li kupující zboží kompletní a chybějící část je nutná pro posouzení vady zboží nebo k jejímu odstranění, lhůta pro vyřízení reklamace nepočne běžet dříve, než Kupující chybějící část dodá Prodávajícímu. Znečištěné zboží není Prodávající povinen převzít. Kupující se dále zavazuje poskytnout součinnost zjm. ve sdělení kontaktních údajů, specifikovat vadu zboží, preferovaný způsob dodání zboží a jaké právo z vadného plnění si zvolil v souladu s čl. VI. odst. 6.4. VOP a ev. jak si přeje být o způsobu vyřízení reklamace informován. Tyto informace se Kupující zavazuje sdělit písemně a rovněž zaslat kopii dokladu o nákupu zboží, jestliže se Kupující rozhodne zaslat reklamované zboží prostřednictvím přepravce a reklamaci tudíž nebude vyřizovat přímo na pobočce Prodávajícího. Nebudou-li tyto informace Kupujícím Prodávajícímu předány nebo budou předány informace neúplné či nepravdivé, lhůta pro vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné vyřídit reklamaci z důvodu takové nesoučinnosti na straně Kupujícího.

7.4. Prodávající je povinen Kupujícímu- spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující-spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující-spotřebitel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 7.5. Lhůta pro vyřízení reklamace Kupujícímu- spotřebiteli je 30 dnů od jejího uplatnění. Uplatněním se rozumí uplatnění reklamace přímo na některé z provozoven Prodávajícího dostupné ZDE nebo okamžik, kdy bylo Prodávajícímu reklamované zboží doručeno spolu s písemně uplatněnou reklamací obsahující informace dle tohoto článku odst. 7.3. VOP. Nebude-li reklamace Kupujícího- spotřebitele vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, takové porušení ze strany Prodávajícího se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující- spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 7.6. O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího vždy na emailové adrese uvedené v objednávce Kupujícího, ev. preferovaným způsobem vyřízení reklamace uvedeným v písemném uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. Nebude-li Prodávajícím uznána reklamace jako oprávněná, Prodávající je povinen své rozhodnutí odůvodnit. Je-li vyřízení reklamace Prodávajícím odesláno výše uvedeným způsobem Kupujícímu- spotřebiteli ve lhůtě 30 dnů, lhůta se považuje za řádně splněnou. Nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, při vrácení zboží, jeho výměně či opravě bude připraveno k vyzvednutí na některé z provozoven Prodávajícího.

 7.7. Zasílá-li Kupující reklamované zboží prostřednictvím přepravce, může využít tento vzorový formulář k uplatnění reklamace dostupný ZDE. Využije-li Kupující-spotřebitel vzorového formuláře pro k uplatnění reklamace na internetových stránkách a zašle jej prostřednictvím emailové adresy, potvrdí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli na tuto emailovou adresu bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

 7.8. V případě, že reklamace bude Kupujícímu-podnikateli zamítnuta, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů souvisejících s opětovným dodáním věci Kupujícímu-podnikateli. Jestliže nebude Kupujícím v přiměřené lhůtě vyzvednuto reklamované zboží, a to ani po výzvě Prodávajícího, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojené s uskladněním zboží, a to v částce 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn v takovém případě oprávněn uplatnit zadržovací právo ke zboží, nebudou-li mu náklady Kupujícím uhrazeny. Prodávající má rovněž právo zboží na účet Kupujícího prodat, jestliže byl na tuto skutečnost Kupující upozorněn a byla mu poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k převzetí zboží.

 VIII.

 Další ustanovení

8.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.2. Preferovaný způsob komunikace mezi stranami je prostřednictvím elektronické pošty, a to Kupujícím z emailové adresy uvedené v objednávce nebo zákaznickém účtu, byl-li zřízen a Prodávajícím z emailové adresy uvedené v čl. I. VOP. V případě pochybností se jakékoliv sdělení zaslané Prodávajícím z uvedené emailové adresy na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo zákaznickém účtu považuje za řádně doručené Kupujícímu.

8.3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz. Podnět lze podat elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://adr.coi.cz/cs.

8.4. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES je též kontaktním místem evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 8.5. Prodávající vlastní živnostenské oprávnění na základě zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, v platném znění. Kontrolu nad provozováním živnosti provádí místně příslušný živnostenský úřad.

 IX.

 Závěrečná ustanovení

9.1. Kupní smlouva a VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva je uložena u Prodávajícího a Kupující k ní nemá umožněn přístup. Prodávající není vázán kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zák.č. 89/2012 Sb., obč.zák., v platném znění.

 9.2. Jestliže jsou práva a povinnosti v kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednána odchylně od VOP, mají tato odchylná ujednání před VOP přednost.

 9.3. Prodávající je oprávněn ve smyslu ust. § 1752 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., VOP jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit, pokud tuto změnu Kupujícímu oznámí v dostatečném předstihu prostřednictvím kontaktní emailové adresy.

 9.4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák.

 9.5. Přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ZDE a vzorový formulář pro uplatnění reklamace dostupný ZDE.

 9.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ dostupné ZDE.

 9.7. VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.9.2021.